عکس با کیفیت فر کیانی ( فروهر ) از شاتر استوک

این پیکره در دیدگاه بسیاری باستان‌شناسان و ایران‌شناسان نماد اهورامزدا می‌باشد.