مجموعه آیکون های عکاسی و دوربین

در فایل وکتور زیر 25 آیکون مربوط به عکاسی و دوربین عکاسی قرار گرفته است.