مجموعه عکس و وکتور یوزپلنگاین مجموعه به خاطر روز ملی یوزپلنگ ایرانی تهیه شده و امیدواریم در حفظ این گونه با ارزش جانوری تلاش بیشتری بشه.
متاسفانه فقط دو یوزپلنگ ماده در ایران باقی مانده است.
رمز فایل فشرده : stockmark.ir