بیلبورد خالی برای پوستر تبلیغاتی در فضای باز
بیلبورد خالی در شب برای تبلیغات با روشنایی خیابان