وکتور استوک از گل های نقاشی سبک کودکان

وکتور الگوی بینظر با گل های ساخته شد با استفاده از شابلون. تصویر ابسترکت ساده